fbpx

Przetwarzanie danych osobowych

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Domwise Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Jak możesz się skontaktować z Administratorem i uzyskać informację o swoich danych osobowych? 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. W sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: [email protected]  lub kierując pocztę elektroniczną na adres e-mail Administratora

Co to są dane osobowe? 

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

  •  imię, 
  • nazwisko, 
  • numer identyfikacyjny, 
  • dane o lokalizacji, 
  • identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej. 

Cel w jakim będziemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

  • wykonania umowy sprzedaży wierzytelności, 
  • spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowości, 
  • kontaktu z Tobą,
  • w razie potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.  

Jakie są podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych? 

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać na następujących podstawach prawnych: 

1. Niezbędność wykonania umowy. 

2. Prawnie uzasadniony interes. 

3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Jaki jest okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych? 

Twoje dane przechowujemy przez okres wskazany w przepisach prawa lub innym, gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej. Dane przechowywane są przez okres konieczny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń lub przez okres wskazany w przepisach prawa np. dla celów sprawozdawczości finansowej i podatkowej. 

Dane osobowe pozyskane podczas zawierania umowy sprzedaży wierzytelności przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy.  

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych przechowywane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepis prawa wskazuje inny, dłuższy termin. 

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom. Będą to podmioty działające na zlecenie Administratora (m.in.: poczta, bank, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi księgowe), a także podmioty uprawnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd). 

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany? 

Nie dotyczy. 

Czy dane osobowe będą przekazywane poza obszar EOG? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawarciem i realizacją umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy może skutkować odmową zawarcia umowy i jej wykonania.  

Jakie masz uprawnienia dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych? 

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych (czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym) – w niektórych sytuacjach masz prawo do usunięcia wszystkich danych osobowych. Dotyczy to m.in. przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w sytuacji cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie możesz korzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Masz prawo sprzeciwu – prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej. 

Masz prawo przenoszenia danych osobowych – to prawo przysługuje tylko w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą. Poprzez realizację tego prawa możesz otrzymać od Administratora swoje dane przetwarzane na podstawie wyżej wskazanych podstaw w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz też żądać przesłania tych danych innemu podmiotowi, ale tylko pod warunkiem, iż istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak też innego podmiotu, któremu chcesz dostarczyć dane. Masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – przysługuje w sytuacji podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.